právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro přímé předplatné časopisu Zahrádkář
a smlouva o přímém předplatném

 

1. Obecná ujednání

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi předplatitelem časopisu Zahrádkář a vydavatelem časopisu Zahrádkář.

 

1.2. Předplatitel je fyzická nebo právnická osoba, která s vydavatelem objednávkou a úhradou uzavřela smlouvu o předplatném a doručování časopisu Zahrádkář. (dále jen: předplatitel).

 

1.3 Vydavatel časopisu Zahrádkář je Český zahrádkářský svaz o.s. IČO: 004 43 182, se sídlem: Praha 3, Rokycanova 15, PSČ: 130 00, zapsaný u MV ČR pod čj. VSP/1-2622/90-R (dále jen: vydavatel), na uvedené adrese je i sídlo redakce časopisu.

 

1.4. Přímé předplatné je předplatné sjednané přímo u vydavatele, pro doručení jen v rámci území České republiky. Na předplatné časopisu sjednané u jiných společností nebo k doručení do zahraničí se tyto obchodní podmínky se nevztahují.

 

1.5. Cena časopisu pro přímé předplatné se řídí platným ceníkem a je konečná včetně DPH, zahrnuje veškeré náklady na výrobu, balení i doručení. Ceník předplatného časopisu je zveřejněn na internetových stránkách www.zahradkar.org a v případě změny i v časopisu Zahrádkář.

 

1.6. Přímé předplatné je předplatné na dobu určitou. Předplatit lze časopis vždy jen do konce předplatného období uvedeného v aktuálním ceníku. K prodloužení předplatného může dojít další úhradou až po vyhlášení nové ceny časopisu na další předplatné období.

 

1.7. Pro kontakt s předplatitelem vydavatel zřídil:

- vyhrazenou telefonickou linku 222 780 739 a reklamační linku 800 100 134, které jsou v provozu v pracovních dnech od 9 do 15 hodin,

- e-mailovou adresu predplatne@zahradkari.cz,

- objednávkovou tel linku 602 557 560 pro zasílání SMS, tato telefonní linka (602 557 560) není určena pro vyřizování změn a reklamací,

- formulář na webových stránkách www.zahradkar.org pro objednání předplatného.

 

 

2. Objednání přímého předplatného

 

2.1. Objednávka musí obsahovat úplnou doručitelnou adresu na území České republiky, dále od kdy, do kdy a v jakém počtu kusů má být časopis zasílán; případně fakturační údaje, pokud je faktura vyžadována.

 

2.2. Objednání přímého předplatného lze učinit:

- písemně dopisem nebo zasláním vyplněného formuláře na adresu vydavatele,

- e-mailem na predplatne@zahradkari.cz.

- telefonicky, na lince 222 780 739, nebo bezplatné lince 800 100 134.

- vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách časopisu www.zahradkar.org.

- zasláním objednávkové SMS na číslo 602 557 560.

 

2.3. Vydavatel na základě objednávky zašle předplatiteli vyplněnou složenku k úhradě, nebo údaje pro úhradu převodem.

 

2.4 Objednání s úhradou je možné provést i složenkou typu C zaslanou na adresu vydavatele nebo osobně na adrese vydavatele nebo na akcích s účastí časopisu Zahrádkář.

 

2.5 Objednávka předplatného časopisu určeného jako dárek musí obsahovat kromě adresy k doručování i adresu, na kterou bude zaslána složenka či podklady k platbě a dárkový certifikát.

 

 

3. Úhrada předplatného

 

3.1. Úhradou vzniká vydavateli povinnost a předplatiteli nárok na doručování časopisu na adresu uvedenou v objednávce.

 

3.2. Úhradu může předplatitel provést:

- převodem na účet vydavatele č. 10030-6032011/0100 vedený u Komerční banky a.s. (dále jen účet vydavatele), při tomto způsobu platby musí předplatitel uvést vždy variabilní a specifický symbol platby,

- vydavatelem předvyplněnou složenkou typu A na účet vydavatele,

- společně s objednáním viz bod 2.4. těchto podmínek.

 

3.3. Úhradu předplatného je nutné pro včasné doručování časopisu provést s dostatečným předstihem:

- u běžného kalendářního měsíce je nutné uhradit předplatné nejpozději do 15 dne předcházejícího měsíce na který je časopis určen,

- u předplatného začínajícího lednem je nutné pro dřívější termín expedice uhradit předplatné nejpozději do konce listopadu předchozího roku.

 

3.4. Za termín uhrazení předplatného se považuje den připsání úhrady na účet vydavatele, nebo termín provedení hotovostní platby vydavateli.

 

3.5. Při opoždění platby právo na doručení objednaného časopisu nezaniká. Vydavatel zašle objednané číslo časopisu dodatečně v nejbližším expedičním termínu, jako doposílku viz bod 4.2.

 

3.6. Pokud předplatitel uhradí částku nižší než je uvedena v objednávce a než odpovídá platnému ceníku, bude mu doručen pouze odpovídající počet vydání časopisu a případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a násobkem ceny časopisu k zaslání zůstane u vydavatele jako záloha na další předplatné.

 

3.7. Pokud předplatitel uhradí částku vyšší než je stanoveno v platném ceníku pro dané předplatné období, bude částka navíc považována za zálohu na další předplatné. Z této zálohy mu bude předplatné prodlouženo automaticky po vyhlášení nové ceny na další předplatné období.

 

 

4. Doručování časopisu Zahrádkář

 

4.1. Časopis je přímému předplatiteli doručován prostřednictvím České pošty a.s.

 

4.2. Termíny expedice.

- Hlavní expedice probíhá vždy koncem předcházejícího měsíce, na nějž je časopis určen a časopis bývá doručen do poštovní schránky nejpozději do prvního dne měsíce, na nějž je určen.

- Náhradní expedice - tzv. doposílka, je expedována 1 x měsíčně uprostřed mezidobí mezi termíny hlavní expedice ale její přesný termín není garantován.

 

4.3. Časopis je pro expedici balen do fólie s potiskem, který obsahuje adresní údaje a tyto technické údaje:

- ICP - identifikační číslo předplatitele, slouží jako variabilní symbol při platbě

- DO - rok a měsíc do kterého je předplatné uhrazeno (slouží i pro kontrolu provedené úhrady)

- SS - specifický symbol pro platbu

 

4.4. Do obalu jsou dle možností vydavatele vkládány dárky, které nejsou nárokové; jejich počet a rozsah je dán možnostmi vydavatele. V případě zaslání náhradního čísla časopisu nebo při dodatečné expedici nemusí být v zásilce obsaženy.

 

4.5. V zájmu bezproblémového doručování má být předplatitel vybaven poštovní schránkou umožňující volné vložení časopisu o rozměru A4 (bez ohýbání) včetně případných dárků.

 

4.6. V případě změny doručovací adresy (stěhování, změna doručovací pošty aj.) je v zájmu předplatitele neprodlené oznámení této skutečnosti vydavateli, nejlépe na tel. lince 222 780 739. Změna je proveditelná vždy nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce od nějž je změna požadována.

Zároveň je v zájmu předplatitele oznámit co nejdříve vydavateli i skutečnost o případném nedoručení časopisu, aby mohl vydavatel včas sjednat nápravu.

 

4.7. V případě opakovaného vrácení časopisu zpět na adresu vydavatele s uvedením důvodu má vydavatel právo zasílání časopisu pozastavit až do doby vyřešení problému.

 

4.8. Pokud předplatitel v rámci předplatného objedná zároveň již vydaná čísla časopisu, obdrží je dodatečně, po úhradě v prvním řádném expedičním termínu dle bodu 4.2. a 4.4. těchto podmínek.

 

5. Reklamace

 

5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

- nedodání předplaceného výtisku časopisu,

- dodání neúplného, poškozeného nebo nekvalitně vyrobeného výtisku časopisu.

 

 

5.2. Reklamace u přímého předplatného přijímá výhradně vydavatel v redakci časopisu Zahrádkář, nejlépe na bezplatné tel. lince 800 100 134. Při uznání reklamace zašle vydavatel předplatiteli náhradní číslo v nejbližším možném expedičním termínu, v souladu s body 4.2. a 4.4. těchto podmínek.

 

5.3. V případě nedodání nebo poškození dárku není možné uplatnit běžnou reklamaci (viz bod 4.4.) neboť dárek není nárokový a je vždy vázán na zaslání dalšího čísla časopisu. Vyřízení takové reklamace závisí na možnostech vydavatele.

 

 

6. Prodloužení smlouvy o přímém předplatném

 

6.1. Pro prodloužení předplatného vydavatel zasílá předplatiteli v zářijovém čísle časopisu složenku vyplněnou na další předplatné období. Složenku obdrží vždy předplatitel a to i v případě, že byl časopis objednán formou dárku.

 

6.2. Částka k úhradě uvedená na složence odpovídá ceně předplatného do konce dalšího předplatného období, navazuje na stávající předplatné a zahrnuje případné přeplatky či nedoplatky z minulého předplatného období.

 

 

7. Předčasné ukončení předplatného a smlouvy o předplatném

 

7.1. Předplatné lze výjimečně ukončit i předčasně na základě výpovědi smlouvy ze strany předplatitele. Žádost musí být doručena písemně s uvedením stávající doručovací adresy a ICP (viz bod 4.3. těchto podmínek) a důvodem výpovědi. Výpověď musí být doručena nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce od něhož již nemá být časopis doručován.

 

7.2. V případě ukončení přímého předplatného výpovědí ze strany předplatitele vrátí vydavatel do 3 měsíců částku odpovídající ceně doposud nedoručených časopisů podle ceníku platného v době objednání, která bude dále snížena o manipulační poplatek ve výši 50,- Kč jako nezbytné výdaje na vrácení.

 

 

8. Ochrana dat

 

8.1. Rozsah shromažďovaných dat: Vydavatel shromažďuje pouze doručovací adresy jak fyzických tak právnických osob výhradně za účelem doručení časopisu. K těmto doručovacím adresám eviduje dále příchozí úhrady včetně jejich způsobu podle přidělených identifikačních čísel.

 

8.2. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů předplatitel uzavřením smlouvy o přímém předplatném souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do seznamu doručovacích adres předplatitelů.

 

8.3. Vydavatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje bude využívat výhradně za účelem doručování časopisu Zahrádkář a že nebudou poskytnuty jiným stranám za jakýmkoli účelem.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením občanského zákoníku, není li v těchto podmínkách uvedeno jinak.

 

9.2. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o změně či ukončení účinnosti těchto Obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny do té doby již uzavřené smlouvy o předplatném.

 

9.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od září. 2009.

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz, z.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny